صفحه آغازين تماس با ما   English
بيمه شدگان

كمك هزينه ايام بارداري

بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي تواند بشرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده نمايد . كمك بارداي دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 قانون ميباشد كه حداكثر براي مدت 12 هفته جمعا" قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد . (ماده 67 قانون تامين اجتماعي)

شرايط احراز :

  1. دارا بودن 60 روز سابقه پرداخت حق بيمه ظرف يكسال قبل از زايمان
  2. بيمه شده قبل از شروع استراحت مشغول به كار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد
  3. در دوره استراحت مشغول به كار نبوده و با كارفرما قطع رابطه ننموده باشد .
  4. چنانچه استراحت پزشكي در اثناء اشتغال در كارگاه ارائه گرديده و پس از تعطيلي كارگاه نيز استراحت تداوم يابد ، پذيرش و رسيدگي به آن طبق مقررات بلامانع خواهد بود .

مدارك لازم:

  • اصل گواهي استراحت پزشكي
  • گواهي ولادت يا شناسنامه فرزند
  • تائيد استراحت هاي دوران بارداري قبل از زايمان و متصل به زايمان توسط شوراي پزشكي با حضورپزشك متخصص زنان و زايمان (در حد مقرر در قانون نياز به تائيد ندارد )