1390/10/26 0
راهنماي ارسال ليست حق بيمه از طريق اينترنت 10:10 6955

سيستم رايانه مي بايست مجهز به Fire Fox 7 وآخرين نگارش تهيه ليست بيمه شدگان  ListDisk-V2.6 باشد.

براي دريافت اطلاعات ليست جاري كارفرمايان ازطريق سيستم وب ابتدا كارفرمايان يكبار به شعب سازمان مراجعه نموده وتوافقنامه دال برارسال اطلاعات ازطريق اينترنت را مطابق فرم زير راتكميل ونام كاربرورمز رادريافت سپس نسبت به ارسال اطلاعات بشرح ذيل اقدام نمايد.

 

 

 

پس از ورود به اينترنت ودرج آدرس ذيل

https://samt.sso.ir

 درخط فرمان منوي زير نمايان شده ودرآن  نام كاربرورمز را كه ازشعب دريافت شده را درج  وكليدورود را ميزنيم

 

 

وبرابر شكل ذيل منوي  "خدمات كارفريان " راانتخاب مينمائيم.

 

 

توجه :  شكلهاي ذيل در منو بالا

 براي برگشت به منو اوليه

F5  اعمال تغييرات

براي برگشت به منو قبل

براي خروج از سيستم   ميباشد.

 

 

 

قابل توجه:

كارفرمايان پس ازتكميل اطلاعات در شعبه براساس درخواست آنان ازطريق سيستم وب باتوجه به شكلهاي ذيل نسبت به ارسال ليست (ديسكتي) ماه جاري خو د اقدام مينمايند.

شايان ذكراست : ليست معوق ماههاي خارج ازمهلت مقرر درقانون  توسط شعب سازمان دريافت خواهدشد.

 

 

پس از "خدمات كارفريان " وارد گزينه ارسال ليست  به شرح مي شويم.

خدمات كارفرمايان/ ليست حق بيمه/ ارسال ليست حق بيمه را انتخاب نموده تا شكل ذيل نمايان گردد.

 

 

 

مطابق شكل بالا پس ازانتخاب كارگاه

" درصورتيكه رديف  پيمان داشت  آنرا درج"

 سپس ازطريق منوها مسير اطلاعات ماهيانه كارگاه واطلاعات ماهيانه بيمه شدگان ازطريق

     انتخاب

بعد كليد ارسال زده مي شود .

سپس نسبت به دريافت ليست اقدام وشماره پيگيري را مطابق شكل نمايان ميگردد.

درغير اينصورت چنا نچه موري داشت پيام خطاي ظاهر ميگردد.

 

 

 

براي پيگيري ووادامه كار وضعيت ليست مطابق شكل ذيل " پيگيري وضعيت ليست " را انتخاب ميكنيم.

سپس شماره پيگيري را درج  وكليد ادامه را مي زنيم

 

تا مطابق شكل ذيل اطلاعا ت ليست دريافت شده ظاهر گردد.

 

 

 

 

 

 

 

برابر شكل بالا" ريز اطلاعات " " اطلاعات ليست" وخطا ها را ميتوان ملاحظه نمود.مطابق شكلهاي ذيل ملاحظه نمود.

 

 

 

 

وبا گزينه بازگشت  ميتوان به گزينه هاي قبل رفت.

درصورتيكه سيستم به هنگام دريافت ليست خطا ئي داشته باشد با چاپ ليست خطا ها ميتوان مشكلدار  را ملاحظه نمود.

درصورتيكه  خطا ئي وجود نداشت با زدن رسيد دريافت ليست مطابق شكل زيرچاپ آنرا ازسيستم اخذ ونگهداري ميكنيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

سپس  با انتخاب برگ پرداخت مطابق شكل زيراطلاعات برگه ظاهر شده وچاپ آنرا ازسيستم اخذ وبراي پرداخت به يكي از بانكهاي رفاه كارگران – تجارت- ملي – ملت - كشاورزي – سپه مراجعه مينمائيم.

 

 

 

 

 

كارفرمايان محترم ميتوانيد پس ازدريافت برگ پرداخت ، با استفاده ازپايانه هاي فروشگاهي وسامانه تلفن بانك، بانك رفاه  بشرح ديل اقدام به پرداخت مبالغ برگ پرداخت نمايند.

 

سيستم رايانه مي بايست مجهز به Fire Fox 7 وآخرين نگارش تهيه ليست بيمه شدگان  ListDisk-V2.6 باشد.
براي دريافت اطلاعات ليست جاري كارفرمايان ازطريق سيستم وب ابتدا كارفرمايان يكبار به شعب سازمان مراجعه نموده وتوافقنامه دال برارسال اطلاعات ازطريق اينترنت را مطابق فرم زير راتكميل ونام كاربرورمز رادريافت سپس نسبت به ارسال اطلاعات بشرح ذيل اقدام نمايد.

 

 

 

 

                                                                               پايان

 

 

 


پس از ورود به اينترنت ودرج آدرس ذيل
https://samt.sso.ir
 درخط فرمان منوي زير نمايان شده ودرآن  نام كاربرورمز را كه ازشعب دريافت شده را درج  وكليدورود را ميزنيم

 

 


وبرابر شكل ذيل منوي  "خدمات كارفريان " راانتخاب مينمائيم.

 

توجه :  شكلهاي ذيل در منو بالا
 براي برگشت به منو اوليه
F5  اعمال تغييرات
براي برگشت به منو قبل 
براي خروج از سيستم   ميباشد. 

 

قابل توجه:
كارفرمايان پس ازتكميل اطلاعات در شعبه براساس درخواست آنان ازطريق سيستم وب باتوجه به شكلهاي ذيل نسبت به ارسال ليست (ديسكتي) ماه جاري خو د اقدام مينمايند.
شايان ذكراست : ليست معوق ماههاي خارج ازمهلت مقرر درقانون  توسط شعب سازمان دريافت خواهدشد.


پس از "خدمات كارفريان " وارد گزينه ارسال ليست  به شرح مي شويم.
خدمات كارفرمايان/ ليست حق بيمه/ ارسال ليست حق بيمه را انتخاب نموده تا شكل ذيل نمايان گردد.


 

 
مطابق شكل بالا پس ازانتخاب كارگاه
 
" درصورتيكه رديف  پيمان داشت  آنرا درج"
 سپس ازطريق منوها مسير اطلاعات ماهيانه كارگاه واطلاعات ماهيانه بيمه شدگان ازطريق
 
     انتخاب
 
 
 
بعد كليد ارسال زده مي شود .
سپس نسبت به دريافت ليست اقدام وشماره پيگيري را مطابق شكل نمايان ميگردد.
 
درغير اينصورت چنا نچه موري داشت پيام خطاي ظاهر ميگردد.

 

براي پيگيري ووادامه كار وضعيت ليست مطابق شكل ذيل " پيگيري وضعيت ليست " را انتخاب ميكنيم.
 
 
 
سپس شماره پيگيري را درج  وكليد ادامه را مي زنيم

تا مطابق شكل ذيل اطلاعا ت ليست دريافت شده ظاهر گردد.

 

 


 


برابر شكل بالا" ريز اطلاعات " " اطلاعات ليست" وخطا ها را ميتوان ملاحظه نمود.مطابق شكلهاي ذيل ملاحظه نمود.

 


 
وبا گزينه بازگشت  ميتوان به گزينه هاي قبل رفت.
 
 
 
درصورتيكه سيستم به هنگام دريافت ليست خطا ئي داشته باشد با چاپ ليست خطا ها ميتوان مشكلدار  را ملاحظه نمود.
 
 
درصورتيكه  خطا ئي وجود نداشت با زدن رسيد دريافت ليست مطابق شكل زيرچاپ آنرا ازسيستم اخذ ونگهداري ميكنيم.
 

 

 

 

 

سپس  با انتخاب برگ پرداخت مطابق شكل زيراطلاعات برگه ظاهر شده وچاپ آنرا ازسيستم اخذ وبراي پرداخت به يكي از بانكهاي رفاه كارگران – تجارت- ملي – ملت - كشاورزي – سپه مراجعه مينمائيم.
 
 

 

 

كارفرمايان محترم ميتوانيد پس ازدريافت برگ پرداخت ، با استفاده ازپايانه هاي فروشگاهي وسامانه تلفن بانك، بانك رفاه  بشرح ديل اقدام به پرداخت مبالغ برگ پرداخت نمايند.

 
 
 

                                                                               پايان